Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B i Dividend Sweden AB har fastställts till 0,41 SEK och teckningsperioden inleds den 16 februari 2023

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO2A och TO2B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,41 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 2 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 28 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 mars 2023.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2A och TO2B:

Teckningsperiod: 16 februari - 2 mars 2023

Emissionsvolym: 45 091 858 teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B berättigar till teckning av 11 272 964 aktier, varav 93 333 A-aktier och 11 179 631 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,41 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 februari 2023

Aktie och utspädning: Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 93 333 A-aktier, från 466.665 A-aktier till 559 998 A-aktier och med 11 179 631 B-aktier, från 59.636.646 B-aktier till 70 816 277 B-aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 19 procent av antalet aktier och cirka 19 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 mars 2023, alternativt avyttras senast den 28 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via [email protected] eller 08-684 211 00.

Mer information finns på Eminovas hemsida: www.eminova.se.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dividend Sweden avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Tel: +46 8 684 211 00
E-post: [email protected]

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.