Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB har fastställts till 0,74 SEK och teckningsperioden inleds den 19 augusti

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO1A och TO1B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före  nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 2 september 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 31 augusti 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 september 2022.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B:

Teckningsperiod: 19 augusti 2022 - 2 september 2022

Emissionsvolym: 45 091 858 teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B berättigar till teckning av 11 272 964 aktier, varav 93 333 A-aktier och 11 179 631 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,74 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 31 augusti 2022

Aktie och utspädning: Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 93 333 A-aktier, från 373 332 A-aktier till 466 665 A-aktier och med 11 179 631 B-aktier, från 44 718 526 B-aktier till 55 898 157 B-aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25 procent av antalet aktier och cirka 25 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 september 2022, alternativt avyttras senast den 31 augusti 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via [email protected] eller 08-684 211 00.

Mer information finns på Eminovas hemsida.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dividend Sweden avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Tel: +46 8 684 211 00
E-post: [email protected]

Rapport januari - juni 2022

Fram till 6 juli var Dividend Sweden en konsoliderad del av DS Plattformen. Den 27 juli släppte DS Plattformen AB sin delårsrapport för januari - juni 2022, den finns att läsa i sin helhet på DS Plattformens hemsida 

Dividend Sweden hade mellan 1 januari och 30 juni 2022 följande resultat:

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,5 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.