Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Ledning och styrelse tecknar i pågående Teckningsoptionsinlösen

Styrelseledamöterna i Dividend Sweden har tecknat sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående optionsinlösen;

  • Jacob Dalborg - 85 000 B-aktier
  • Arne Nabseth - 400 000 B-aktier
  • Tobias Berglund - 300 000 B-aktier
  • Bo Lindén - 93 333 A-aktier och 500 000 B-aktier

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022. 4 st Teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie. Teckningskursen är 0,74 SEK/aktie.

 Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 september alternativt avyttras senast den 31 augusti, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-09-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  

2022-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.

2022-08-26
Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 september 2022, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-08-24
Regulatorisk

Fram till 6 juli var Dividend Sweden en konsoliderad del av DS Plattformen. Den 27 juli, släppte DS Plattformen AB sin delårsrapport för januari - juni 2022, den finns att läsa i sin helhet på DS Plattformens hemsida.

2022-08-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO1A och TO1B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före  nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022

2022-07-27
Regulatorisk
2022-07-11
Regulatorisk

Med anledning av Dividend Swedens återlistning på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV har styrelsen idag publicerat en bolagsbeskrivning på hemsidan.

2022-06-28

DS Plattformens årsstämma beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.