Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Kommuniké från extra bolagsstämma 27 september

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 27 september 2022. Stämman hölls genom poströstning utan personlig närvaro.  Nedan följer besluten i sammandrag.

Ändring av räkenskapsår

Stämman beslutade att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 oktober - 30 september. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om nio månader. Det innebär att den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret kommer att vara den 30 september 2022. Skälet till förslaget är att bolaget genom att förkorta räkenskapsåret tidigare kan erbjuda ägarspridningar via utdelningar, vilket är en central del av bolagets affärsplan.

Med anledning av det ovanstående beslutade stämman att ändra nuvarande § 11 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Nuvarande lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Föreslagen lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober - 30 september.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-11-22
Regulatorisk

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.

2022-11-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  

2022-11-11
Regulatorisk
2022-11-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.

2022-10-25
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké den 15 november med tanke på förkortat räkenskapsår och därmed släpps ingen kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

2022-09-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  

2022-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.

1
2

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.