Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Dividend Sweden genomför riktad emission samt investerar och genomför ägarspridning i NOSIUM

Dividend Sweden har ingått ett avtal med NOSIUM AB att de investerar 2 MSEK i Dividend Sweden genom en riktad emission. I samband med detta så investerar Dividend Sweden 4 MSEK i en riktad emission hos NOSIUM, detta genom en kontant investering på 2 MSEK samt 2 MSEK genom kvittning av faktura. Av dessa ägarsprids aktier för ca 1,8 MSEK genom utdelning.

Dividend Swedens styrelse ser en möjlighet att göra en strukturaffär med NOSIUM för att stärka samarbetet bolagen emellan och med en potential att göra följdaffärer.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra en emission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 december 2022, av en riktad nyemission som tillför bolaget 2 MSEK, bestående av nyemission av 5 000 000 B-aktier, till en kurs om 0,40 SEK/aktie.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån aktiekursen den 5 maj 2023. Antalet B-aktier ökar med 5 000 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 70 917 360, varav 559 998 A-aktier och 70 357 362 B-aktier. 

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget

I samband med detta tecknar Dividend Sweden 7 272 726 B-aktier i NOSIUM AB i en riktad emission till teckningskursen 0,55 SEK. Detta görs genom en kontant investering på 2 MSEK samt 2 MSEK genom kvittning av faktura. Av dessa planeras 3 272 726 aktier att delas ut till aktieägarna genom utdelning.

NOSIUM investerar i entreprenörer. NOSIUMs investeringar återfinns i entreprenörsdrivna och visionsdrivna företag där de kan bistå företaget med mer än kapital. De äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där de tror på en långsiktigt god värdeutveckling. Aktien är noterad på NGM Nordic SME och mer information finns på www.nosium.com.

"Jag har följt Dividend under många år och bedömer att deras affärsmodell har bevisats iform av att den ger god direktavkastning till aktieägarna. Utifrån nuvarande värdering bedömer jag att det finns en stor uppsida i Dividend baserat på deras nuvarande innehav. Investeringen öppnar också upp inför närmre samarbete kring investeringar mellan NOSIUM och Dividend i framtiden" säger Daniel Ehdin, VD NOSIUM.

"Vi har följt NOSIUM under en längre tid och sett det som ett bra bolag som har en mycket intressant portfölj. Vi får nu möjligheten att få in en aktiv ägare till oss, göra en spännande investering samt även sprida aktier till våra aktieägare, vilket känns väldigt bra för alla inblandade" säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023, kl 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.