Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Dividend Sweden genomför förvärv av aktieportfölj

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra ett förvärv av en noterad aktieportfölj om 4,75 MSEK, samt att erhålla en kontant investering. Detta genom att genomföra en nyemission om 5,75 MSEK till kursen 0,60 SEK/aktie.

Bolagets styrelse ser en möjlighet att göra en strukturaffär genom ett förvärv av en portfölj av intressanta noterade aktier, med potential att göra följdaffärer inom bolagets segment.

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2022, av en riktad nyemission som tillför bolaget 5,75 MSEK, bestående av nyemission av 9 583 333 B-aktier, till en kurs om 0,60 SEK/aktie.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån aktiekursen den 9 december 2022. Antalet B-aktier ökar med 9 583 333. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 60 103 311, varav 466 665 A-aktier och 59 636 646 B-aktier. 

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Crafoord Capital Partners AB, Johan Markensten och Andreas Nissen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 19%.

"Jag känner till Dividend Sweden väl och ser en mycket stor potential i flera av de onoterade portföljinnehaven, som marknaden helt missat att prisa in. De innehav jag tillför passar väl in, det gör att jag ser ett mycket attraktivt investeringstillfälle i Dividend Sweden" säger Fredrik Crafoord, Styrelseordförande Crafoord Capital Partners AB

"Vi ser en god möjlighet att stärka vår balansräkning och samtidigt kunna investera i flera bra bolag till en attraktiv kurs" säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden AB

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2022, kl 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-01-27
Regulatorisk
2023-01-26
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

2023-01-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.

2023-01-18
Regulatory

Dividend Sweden has entered into an agreement with KruSwiss Agro AB, to distribute shares for approximately SEK 3.75 million in the company through a dividend.

2022-12-13
Regulatorisk

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra ett förvärv av en noterad aktieportfölj om 4,75 MSEK, samt att erhålla en kontant investering. Detta genom att genomföra en nyemission om 5,75 MSEK till kursen 0,60 SEK/aktie.

2022-11-22
Regulatorisk

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.

2022-11-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  

2022-11-11
Regulatorisk
2022-11-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.

1
2
3

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.