Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Delårsrapport oktober - december 2022

1 oktober - 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -3,0 (-0,1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,051 (-0,002) SEK
  • Soliditeten uppgick till 92% (87)
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 0,97 (0,01) SEK

 Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I och med det förkortade räkenskapsåret publicerades bokslutskommunikén den 11 november och årsredovisningen offentliggjordes den 15 november.
  • En nyemission 5,75 MSEK genomfördes, samtidigt med ett förvärv av en noterad aktieportfölj samt en kontant investering.
  • Årsstämman den 15 december 2022 beslutade om vinstutdelning av Zoomability Int AB genom ägarspridning av aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Ett avtal med KruSwiss Agro AB tecknades, att genom utdelning ägarsprida ca 3,75 MSEK till aktieägarna.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.