Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Delårsrapport oktober 2022 - mars 2023

1 januari - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,11) SEK
 • Soliditeten uppgick till 86% (75)
 • Substansvärde per aktie 0,94 kr (1,14)

 1 oktober 2022 - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,8 (7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,0 (5,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,11) SEK

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Avtal med KruSwiss Agro AB om att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK.
 • Aktier i Zoomability Int AB delades ut, värde ca 2,1 MSEK.
 • Portföljbolaget Yepzon Oy försattes i konkurs.
 • Genom nyttjande av teckningsoptioner emitterades 93 333 A-aktier och 5 720 716 B-aktier, vilket tillförde bolaget ca 2,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter rapportperiodens utgång.

  

Detta är sådan information som Dividend Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023, kl 08.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2023-05-08
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med NOSIUM AB att de investerar 2 MSEK i Dividend Sweden genom en riktad emission. I samband med detta så investerar Dividend Sweden 4 MSEK i en riktad emission hos NOSIUM, detta genom en kontant investering på 2 MSEK samt 2 MSEK genom kvittning av faktura. Av dessa ägarsprids aktier för ca 1,8 MSEK genom utdelning.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-03-08
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Zoomability Int.

2023-03-07
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2A och TO2B. Den 2 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 23 256 196 optioner, vilket motsvarar cirka 52,0 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 2,4 MSEK.

2023-02-17
Regulatorisk
2023-02-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO2A och TO2B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,41 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023.

2023-01-27
Regulatorisk
2023-01-26
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

2023-01-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.

2023-01-18
Regulatory

Dividend Sweden has entered into an agreement with KruSwiss Agro AB, to distribute shares for approximately SEK 3.75 million in the company through a dividend.

1
2
3

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.