Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Delårsrapport oktober 2022 - mars 2023

1 januari - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,11) SEK
 • Soliditeten uppgick till 86% (75)
 • Substansvärde per aktie 0,94 kr (1,14)

 1 oktober 2022 - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,8 (7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,0 (5,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,11) SEK

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Avtal med KruSwiss Agro AB om att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK.
 • Aktier i Zoomability Int AB delades ut, värde ca 2,1 MSEK.
 • Portföljbolaget Yepzon Oy försattes i konkurs.
 • Genom nyttjande av teckningsoptioner emitterades 93 333 A-aktier och 5 720 716 B-aktier, vilket tillförde bolaget ca 2,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter rapportperiodens utgång.

  

Detta är sådan information som Dividend Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023, kl 08.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.