Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Bokslutskommuniké september 2022

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 15 november 2022.

1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,6 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -2,6 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,00) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,11 (0,01) SEK

 1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,2 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,9 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,5 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,00) SEK

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dividend Sweden delades ut till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME i början av juli.
 • En bolagsstämma den 27 september röstade igenom att räkenskapsåret ändrades till 1 oktober - 30 september.
 • Genom att aktieägare i Dividend Sweden nyttjande teckningsoptioner TO1 tillfördes bolaget 93 333 A-aktier och 5 334 787 B-aktier.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett avtal med Zoomability Int AB har ingåtts om att genom utdelning ägarsprida aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl 08.40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.