Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2022.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 september 2022, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 19 september 2022 vara införd i aktieboken,

- dels anmäla sig senast den 26 september 2022 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Dividend Sweden AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 september 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.dividendsweden.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ . Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Dividend Sweden tillhanda senast den 26 september 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.dividendsweden.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en justeringsperson
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Jacob Dalborg väljs till ordförande för stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3 - Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Tobias Berglund justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet

räkenskapsår, 1 oktober-30 september. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om nio månader. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 30 september 2022. Skälet till förslaget är att bolaget genom att förkorta räkenskapsåret tidigare kan erbjuda ägarspridningar via utdelningar, vilket är en central del av bolagets affärsplan.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra nuvarande § 11 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Nuvarande lydelse

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Föreslagen lydelse

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober - 30 september.

C. UPPLYSNINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dividend Sweden AB, "Bolagsstämma", Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast den 17 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.dividendsweden.se den 22 september 2022.

Stockholm i augusti 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.